top of page
Vit Meeting Room

Extra bolagsstämma 2022

Bolagsstämman är aktiebolagens högsta beslutande organ. Aktieägarna samlas minst en gång per år för att fastställa ekonomiska rapporter, välja styrelse och fatta eventuella andra beslut som rör aktieägarna, t.ex om nyemissioner, ändrad bolagsordning m.m.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Apparkingspot Nordic AB (publ) den 17 februari. 

Plats för stämman: Vasagatan 7, Stockholm

Närvarande:  Staffan Wogenius,Sasa Farkas och Erik Glitterstam 
 

Dessutom var ett tio-tal aktieägare uppkopplade digitalt och följde stämman. Dessa deltog utan 
rösträtt då ingen id-kontroll kunde göras.

1. Stämman inleddes med en lägesbeskrivning av VD Sasa Farkas. Därefter öppnade Staffan 
Wogenius stämman och valdes till ordförande för densamma. 
2. Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd för 
stämman. 
3. Dagordningen godkändes med notering om att punkterna 9-12 läggs efter punkt 6 och punkt 7 
behandlas efter punkt 12. 
4. Sasa Farkas utsågs att justera protokollet. 
5. Stämman fastslogs vara utlyst i behörig ordning. 
6. Framläggande av styrelsens kontrollbalansräkning. 
Kontrollbalansräkningen lades fram och gicks igenom av ordföranden. 

7. Stämman fastslogs att verksamheten skall drivas vidare.
7.ii Beslutades att minska bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att
aktiekapitalet minskar med 970 390,36 kronor till 525 471,49 kronor utan indragning av aktier.
Ändamålet med minskningen är att täckande av förlust.  


8. Beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara tre. 
9. Beslutades att inget arvode utgår till styrelsen. Revisorn ersätts mot faktura. 
10. Till styrelse valdes Sasa Farkas, Erik Glitterstam och Staffan Wogenius. Noterades att Tommi 
      Kokkola lämnar styrelsen då uppdraget inte är förenligt med andra uppdrag. 
11. Revisor Andreas Folke har fortsatt förtroende. 

 
 

bottom of page