top of page
architecture-building-ceiling-city-10360

Bolagsstyrning

ApParkingspot Nordic AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget är bildat i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 2004-09-07 och har bedrivit verksamhet sedan dess.

Namnet beslutades på bolagsstämma den 16 juni 2017. Bolaget följer Aktiebolagslagens regler (2005:551) samt övriga tillämpliga lagar och förordningar i Stockholm, Sverige där Bolaget har sitt säte.

Till grund för Bolagets verksamhet ligger bolagsordningen. Föremålet för Bolagets verksamhet är att erbjuda tjänster och tekniska lösningar inom parkeringsområdet, framförallt uthyrning och betalning av parkeringsavgifter via mobilapplikationer, samt bedriva därmed förenlig verksamhet, vilket framgår av bolagsordningens §3.

Bolagsstämman fastställer bolagsordningen och utser årligen styrelse. Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltning och tillsätter eller avsätter den verkställande direktören. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, kombinerat med en VD-instruktion för fördelning av arbetet mellan styrelsen och den verkställande direktören. Frågor som rör ersättningar eller revision beslutas direkt av Bolagets styrelse. Samtliga ledamöter i styrelsen är valda till nästkommande ordinarie årsstämma. Varje enskild styrelsemedlem äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.

 

Revisor

Andreas Folke

Tel: 070 385 06 66
Mejl: andreas.folke@melcob.se

www.melcob.se

bottom of page