Sök
  • ApParkingSpot

Årsstämma 2020

Aktieägarna i ApParkingspot Nordic AB (publ), org.nr. 556666–0170, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl. 14.00. Plats för stämman: Quick Office, Drottninggatan 86, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

a) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 11 juni 2020 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och

b) anmäla sig till bolaget senast måndagen den 15 juni 2020 kl. 12.00, under adress ApParkingspot Nordic AB (publ), Årsstämma, Scheelevägen 15, 223 70 LUND, eller via e-post info@apparkingspot.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två), se dock särskilda arrangemang på grund av risk för smittspridning av

COVID-19 nedan..

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 11 juni 2020 , då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till ApParkingspot Nordic AB (publ), Årsstämma, Scheelevägen 15, 223 70 LUND. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.apparkingspotnordic.com.

Särskilda arrangemang på grund av risk för smittspridning av COVID-19

Med anledning av spridningen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer har Bolaget beslutat att genomföra årsstämman i enklast tänkbara form och samtidigt förstärka aktieägarnas möjlighet att medverka på distans.

Det kommer inte att serveras någon förtäring, VD:s anförande utgår och läggs istället upp som en presentation på bolagets hemsida efter stämman. De aktieägare som har frågor till bolagets VD är välkomna att skicka dem till info@apparkingspot.com. Endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer att närvara fysiskt vid stämman.

För att underlätta för aktieägare att utöva sitt inflytande vid stämman har Bolaget beslutat att utnyttja möjligheterna i den tillfälliga lag som riksdagen beslutade den 3 april 2020. Den innebär att aktieägare tillåts skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning, trots att bolagsordningen inte har någon bestämmelse om detta.

Formulär för poströstning kommer finnas tillgängligt via bolagets hemsida www.apparkingspotnordic.com , senast den 15 juni 2020, där aktieägare kan avge sina röster för varje beslutspunkt på dagordningen. Formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast klockan 09:00 den 17 juni 2020, enligt anvisningar i formuläret.

Samtliga aktieägare ombeds utnyttja denna möjlighet i möjligaste mån. Särskilt aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller som tillhör en riskgrupp bör inte delta på plats.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse räkenskapsåret 2019.

7. Beslut om:

i -  fastställelse av resultaträkning och balansräkning

ii - dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

iii - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvode för styrelse och revisor

10. Val av styrelse

11. Val av revisor

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande 44,47 procent av rösterna föreslår att Staffan Wogenius väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 (ii) - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten och årets resultat överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare representerande 44,47 procent av rösterna föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkterna 09 - Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Aktieägare representerande 44,47 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode om 50 000 kronor skall utgå att fördela enligt styrelsens gottfinnande.  Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare representerande 44,47 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Sasa Farkas, Staffan Wogenius, Tommi Kokkola och Erik Glitterstam samt att Staffan Wogenius utses till styrelsens ordförande.

Punkt 11 - Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer auktoriserade revisor Andreas Folke som bolagets revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets www.apparkingspotnordic.com

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 32 842 448 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 12 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2020

ApParkingspot Nordic AB (publ)

Styrelsen

Postrröstning
.pdf
Download PDF • 53KB

Fullmaktsformulär
.pdf
Download PDF • 62KB


208 visningar0 kommentarer

© 2020 ApParkingspot Nordic AB