Sök
  • ApParkingSpot

Bokslutskommuniké 2019


ApParkingSpot Nordic AB (publ) bokslutskommuniké 2019 finns nu på vår sida för investerarna på vår sida Finansiella rapporter och kalender

2019 i sammandrag

Föregående års uppgifter inom parentes. •Rörelseintäkterna uppgick till 0 (572) TSEK. •Rörelseresultat (EBIT) uppgick till – 1 072 (-950) TSEK. •Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -835 (-950) TSEK. •Årets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -1 072 (-950 ) TSEK. •Årets kassaflöde uppgick till -29 (282) TSEK.•Resultat per aktie uppgick till ( -0,034) SEK.


Utvalda nyckeltal. •Balansomslutning 4 802 (1 693) TSEK. •Soliditet 85% (91%). •Likvida medel vid årets slut 433 (462) TSEK.

2019 har varit lite av ett mellanår för ApParkingspot. Året inleddes med förhandlingar om investeringar i bolaget och ett avtal tecknades med en kapitalförmedlare i Stockholm. Det hela drog ut på tiden och ledde tyvärr inte till att någon investering gjordes i företaget. Samarbetet med förmedlaren avbröts under sommaren. I september slöts ett avtal med Apcoa Förvaltning som innebär att Apcoa tillåter sina garage-hyresgäster att upplåta sina platser i andra hand. Avtalet ses som ett genombrott för bolaget men det krävs en del tekniska anpassningar för att det hela skall fungera på ett smidigt sätt. Dessa anpassningar pågår under ledning av bolagets nya tekniska chef som börjande under 2019, Tommi Kokkola.Under 2019 har bolaget också tecknat ett avtal gällande samarbete med Helsingborgs kommun. Fusion med dotterbolaget Apparkingspot Sverige AB har avslutats under året vilket medför vissa redovisningsmässiga förändringar i bolagets balansräkning. Projektkostnader redovisas nu som immateriella rättigheter mot tidigare aktier i dotterbolag.Under december/januari genomfördes en lyckad nyemission som möjliggör en ordentlig satsning under 2020.Väsentliga händelser efter rapportperiodenAvtal med Parkman ger 1000 nya p-platser i systemet. Styrelsen har sonderat terrängen för en möjlig notering av aktien under året.

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké: 2020/02/20

Q1 rapport: 2020/05/16

Årsstämma 2020: 2020/06/12

Q2 rapport: 2020/08/20

Q3 rapport: 2020/10/22

Bokslutskommuniké 2020: 2021/02/18

175 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla