Sök
  • ApParkingSpot

Kallelse till årsstämma 2022Kallelse till årsstämma i ApParkingspot Nordic AB (publ)


Aktieägarna i ApParkingspot Nordic AB (publ), org.nr. 556666–0170, (”Bolaget”) kallas

härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022 kl. 10.00. Plats för stämman:

Bytaregatan 4D, 222 22 Lund.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 30 maj

2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och

• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 juni 2022 kl. 12.00, under adress

ApParkingspot Nordic AB (publ), Årsstämma, Triewaldsgränd 3, 111 29 Stockholm,

eller via e-post info@apparkingspot.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och

personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress,

telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). Anmälan bör i

förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra

behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom

förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 30 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 30 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till ApParkingspot Nordic AB (publ), Årsstämma 2022, Triewaldsgränd 3,111 29 Stockholm.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.

8. Beslut om:

i. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

ii. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen

iii. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om förvärv av Linky Tech AB

12. Beslut om kvittningsemission

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

14. Beslut om ändring av bolagsordning med anledning av ändring av företagsnamn

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,

konvertibler och teckningsoptioner.

16. Stämmans avslutande.Förslag till beslut


Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Staffan Wogenius väljs till ordförande vid stämman.


Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på

bolagsstämmoaktieboken.

Punkt 5 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att Sasa Farkas eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.


Punkt 8 (i) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.


Punkt 8 (ii) – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör


Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamöter respektive VD i följande ordning:

i. Staffan Wogenius (styrelseordförande)

ii. Sasa Farkas (styrelseledamot och VD)

iii. Erik Glitterstam (styrelseledamot)

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorarvoden

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.


Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd löpande

räkning.


Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem ledamöter utan

suppleanter.


Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Staffan Wogenius och Sasa Farkas. Till ordinarie

ledamöter föreslås nyval av Afshin Monazam, Måns Pontén Söderlind och Kristoffer Sandberg.

Vidare föreslås Afshin Monazam till styrelseordförande. Erik Glitterstam har avböjt omval.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, nyval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor. Grant Thornton har meddelat att, för det fall Grant Thornton blir valt, Mattias Kjellman kommer vara huvudansvarig revisor.


Punkt 11 – Beslut om förvärv av Linky Tech AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna förvärvet av Linky Tech AB.


Mer information om Linky och den föreslagna transaktionen återfinns i Bilaga 2.


Punkt 12 – Beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna kvittningemissionen som utgör betalning för samtliga aktier i Linky Tech AB.


Emissionen avser 261 334 687 aktier och medför en utspädning av befintliga aktieägare med 88,44 %.


Beslut enligt denna punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att nuvarande bolagsordning ändras i enlighet med Bilaga 1. De huvudsakliga förändringarna redovisas nedan.


Beslut enligt denna punkten 13 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.


Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt

emission av teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill

nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.


Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens

handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av

strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet,

kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter

och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.


Beslut enligt denna punkten 15 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 32 842 448 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.


Handlingar och upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag,

koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på

dotterföretag.


Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före

årsstämman, dvs. senast tisdagen den 24 maj 2022, till Bolagets adress , (vänligen märk kuvertet "Årsstämma 2022") eller per e-post till sasa@apparkingspot.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://www.apparkingspotnordic.com/ och hos Bolaget på ovan angiven adress senast den 24 maj 2022. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.


Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande till årsstämman,

aktieägares röstning samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering,

upprättande av röstlängd för årsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För

information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal

/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Stockholm i maj 2022

ApParkingspot Nordic AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: VD Sasa Farkas, tel; 073 740 78 23. E-post:

sasa@apparkingspot.com
24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla