Sök
  • ApParkingSpot

Kallelse till årsstämma 2019


Aktieägarna i ApParkingspot Nordic AB (publ), org.nr. 556666–0170, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl. 11.00. Plats för stämman: Ideon Agora, Scheelevägen 15, Lund.


Rätt att delta och anmälan


Aktieägare som önskar delta på årsstämman skallvara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 28 maj 2019 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och anmäla sig till bolaget senast måndagen den 3 juni 2019 kl. 12.00, under adress ApParkingspot Nordic AB (publ), Årsstämma, Scheelevägen 15, 223 70 LUND, eller via e-post info@apparkingspot.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 28 maj 2019 , då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till ApParkingspot Nordic AB (publ), Årsstämma, Scheelevägen 15, 223 70 LUND. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.apparkingspotnordic.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av verkställande direktören

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse räkenskapsåret 2018.

8. Beslut om:

i –  fastställelse av resultaträkning och balansräkning

ii – dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

iii – ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av arvode för styrelse och revisor

11. Val av styrelse

12. Val av revisor

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

14. Beslut om verkställande av fusionsplan.

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande 49,74 procent av rösterna föreslår att Staffan Wogenius väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 (ii) – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten och årets resultat överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare representerande 49,74 procent av rösterna föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkterna 10 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Aktieägare representerande 49,74 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode om 50 000 kronor skall utgå att fördela enligt styrelsens gottfinnande.  Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare representerande 49,74 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Sasa Farkas, Staffan Wogenius, Björn Englund och Erik Glitterstam.

Punkt 12 – Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer auktoriserade revisor Andreas Folke som bolagets revisor.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Punkt 14. Beslut om verkställande av fusionsplan.

Styrelsen har beslutat om fusion av moderbolaget och det helägda dotterbolaget ApParkingspot Sverige AB. Fusionen är inledd den 25 september 2017 och styrelsen föreslår nu att fusionen verkställs och att dotterbolaget därmed kan upplösas.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets www.apparkingspotnordic.com

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 27 916 256 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 13 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2019

ApParkingspot Nordic AB (publ)

Styrelsen

Om ApParkingspot Nordic AB (publ)

Apparkingspot är ett koncept för uthyrning av parkeringsplatser mellan privatpersoner, organisationer och företag. Bolaget har två hemsidor; www.apparkingspot.com för nedladdning av app eller hyra/uthyrning av p-platser samt www.apparkingspotnordic.com för företagsspecifika frågor.  

För mer information, vänligen kontakta: VD Sasa Farkas, tel; 073 740 78 23. E-post: sasa@apparkingspot.com

77 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

© 2020 ApParkingspot Nordic AB