top of page
Hantering av personuppgifter och information om GDPR

Senast uppdaterad: 2020-03-10

 

I dina kontakter med oss på ApParkingSpot Nordic AB och vid användandet av vår App behandlar vi personuppgifter om dig. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018 har vi gått igenom hur ApParkingSpot hanterar personuppgifter. I vår Integritetspolicy här nedan har vi sammanställt hur vi använder informationen vi har om dig och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR. Du kan också läsa hur Du kan gå tillväga om Du vill veta vilken information vi har om dig.

 

För oss är det otroligt viktigt att bevara din integritet. Därför hoppas vi att vår policy på ett tydligt och transparent sätt förklarar hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar information så att Du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar hos oss. Vi rekommenderar dig att läsa igenom vår personuppgiftspolicy noga innan Du använder dig av vår tjänst.

 

Integritetspolicy

1.         Av följande avsnitt framgår de riktlinjer som ApParkingSpot tillämpar för personuppgiftsbehandling. Syftet med riktlinjerna är att tillse att Vi alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och med respekt för den personliga integriteten.

2.         Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. ApParkingSpot är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som ApParkingSpot, eller annan på uppdrag av ApParkingSpot, utför inom ramen för Tjänsten.

3.         Med “personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.  

4.         Samtycke

4.1.      Vi strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda Användarens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Vi inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte uppdatera tidigare lämnade uppgifter. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller ingångna avtal. 

5.         Insamling av personuppgifter

5.1.      I första hand får vi dina personuppgifter direkt från dig när Du skapar ett användarkonto i Appen eller kontaktar oss per mejl och/eller telefon. Vi hämtar även viss information från allmänt tillgängliga informationstjänster, t.ex. samkör vi regelbundet ditt personnummer mot offentliga register för att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta. Exempel på uppgifter som vi hämtar från allmänt tillgängliga informationstjänster är namn och kontaktuppgifter. Vi kan även hämta in uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

6.     Ändamål med insamling av personuppgifter

 

6.1.  Genom att acceptera Villkoren samtycker Du till:

·      att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy, och

·      att vi kan skicka direktmarknadsföring till dig, t.ex. via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt (Du kan när som helst avsäga dig ytterligare erbjudanden).

 

6.2.  Genom att acceptera Villkoren samtycker Du vidare till att Vi behandlar:

·      Kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, adress och personnummer,

·      Betalningsuppgifter såsom bankkonto för utbetalning,

·      Geografisk position såsom koordinater,

·      Detaljerad orderhistorik inklusive, men inte uteslutande, kvitton och tidpunkt för bokning,

·      Feedback som lämnats av Användaren,

·      Tekniska data inklusive, men inte uteslutande, mobil OS-version, applikationsanvändning, IP-adress och,

·      Användarinformation, om Användare för de ändamål som anges under punkt 6.4 nedan. 

 

6.3.  Personuppgifter samlas endast in för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att tillhandahålla den tjänst som berörd Användare har begärt. ApParkingSpot behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

6.4.  ApParkingSpot kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan under punkt 6.2 ovan för att administrera Användares konto hos Oss, för att marknadsföra ApParkingSpot och våra eventuella samarbetspartners produkter och tjänster, för att analysera Användares användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning.

·      Kontaktuppgifter används för att skapa ett konto hos Oss samt för att skapa en uthyres annons. Vi kan komma att kontakta dig och/eller att dela din kontaktinformation till relevanta parter vid klagomål.

·      Betalningsuppgifter används för att kunna utställa faktura till Hyresgäst, ta emot betalning för uthyrd parkeringsplats eller för att kunna göra en utbetalning till Uthyraren vid uthyrd parkeringsplats.

·      Geografisk position används för att kunna visa parkeringsplatser närmast dig eller närmast önskad adress.

·      Orderhistorik används till att presentera historiken för Användaren samt för att beräkna svarsfrekvens och genomsnittliga svarstider.

·      Feedback, kontaktinformation och teknisk information om OS-version och applikationsanvändning samlas in för att förbättra Tjänsten.

·      Tekniska data används för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten och för analysändamål med syftet att förbättra Tjänsten. 

 

7.     Överlämnande av personuppgifter

 

7.1.  Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartner, till exempel för att tillhandahålla den tjänst som berörd Användare har begärt. I de fall Vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har Vi avtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

 

7.2.  Vi delar dina personuppgifter med:

·      Polisen och/eller andra myndigheter vid utredning av brott,

·      Paynova för betalningslösning.

·      APCOA, bostadsrättsföreningar och andra parter vars kunder/medlemmar erbjuder och upplåter sina parkeringsplatser för uthyrning via ApParkingSpot.

·      IT-konsulter som Vi från tid till annan anlitar för hantering av servermiljöer såsom databaser och applikationer samt utveckling av våra system.

·      Leverantörer som Vi från tid till annan anlitar för att tillhandahålla cloud computing-plattform för våra system.

·      Leverantörer som Vi från tid till annan anlitar för tillhandahållande av analystjänster.

·      Leverantör som Vi från tid till annan anlitar för hantering av e-postmeddelanden såsom bokningsbekräftelse och välkomstbrev.

·      Leverantör som Vi från tid till annan anlitar för hantering av sms notiser.

·      Berörda parkeringsbolag om bokningar och relevant information om bokningen inklusive, men inte uteslutande, registreringsnummer på aktuellt fordon och tidpunkt för hyresperiodens start samt upphörande.

 

7.3.  Sådan samarbetspartner som enligt punkten ovan kan komma att få del av personuppgifterna, kan vara beläget utanför EU/ESS. Vid en överföring till land utanför EU/ESS vidtas sådana lämpliga skyddsåtgärder som erfordras av bindande företagsbestämmelser, standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om, godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer, och rättsligt bindande instrument mellan myndigheter. Vid en sådan överföring till tredje land är de relevanta uppgifterna krypterad och återkomst ges, enligt överenskommelse, endast till vissa specifika, individer i den mottagande organisationen. 

 

8.     Lagringstider 

 

8.1.  ApParkingSpot sparar uppgifterna så länge Du har ett användarkonto hos oss. Notera att ditt användarkonto inte avslutas om Du enbart avinstallerar vår App från din utrustning.

 

8.2.  Vi behåller dina personuppgifter under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna policy, såvida det inte krävs eller tillåts i lag att vi behåller uppgifterna under en längre tid. Därefter kommer vi att radera eller avidentifiera dina personuppgifter.

 

8.3.  ApParkingSpot lagrar dina personuppgifter under den tid som anges i listan nedan. Lagringsperioden börjar på avregistreringsdagen.

·      Kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, e-post, fullständig adress, mobilnummer och födelsedatum), Max 10 år

·      Betalningsinformation (kontonummer), Max 10 år

·      Fordonsuppgifter (registreringsnummer och annan icke-personlig fordonsinformation etc.), Max 10 år

·      Uthyrningsuppgifter (kontaktuppgifter till Hyrestagare och Upplåtare, bilens registreringsnummer och information om parkeringsplats etc.), Max 10 år

·      Kommunikations-/Recensionsuppgifter (kommunikation med andra registrerade användare, uppladdade recensioner och erfarenheter, användarnamn, bil uppgifter, profilbild och recensioner), Max 2 år

·      Uppgifter om hyrnings-/uthyrningsbeteende (recensioner, upplevelser, hyrnings- och uthyrningsuppgifter och förekomst etc.), Max 2 år

·      Marknadsföringsuppgifter (personliga uppgifter som samlats in genom spårningscookies), Max 2 år

·      Bokningsuppgifter (kontaktuppgifter och betalningsuppgifter), Max 10 år

·      Uppgifter för bedrägeriupptäckt (kontoaktiviteter, betalningsinställningar, kontoinställningar, betalningsdetaljer- och historik, avtalslängd, mottagna tjänster, kontakthistorik, webbplatsbesök, registreringsbeteende och bedrägeriupptäcktsresultat), Max 7 år 

9.     Säkerhet

 

9.1.  ApParkingSpot vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

 

10.   Rätt att få information och rättelse

 

10.1. Du har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Du har att erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket/vilka ändamål behandlingen sker och till vem/vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till support@apparkingspot.com.

 

10.2. Du har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Vi är då skyldiga att vidta sådana åtgärder. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

bottom of page