top of page

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 2021-04-05

Dessa allmänna villkor (nedan benämnda “Villkoren”) reglerar användandet av samtliga tjänster som ApParkingSpot tillhandahåller. Villkoren gäller sålunda oavsett om du är en innehavare av parkeringsplats (”Uthyrare”) eller en gäst av en sådan parkeringsplats (”Hyresgäst”). ApParkingSpot råder dig att läsa genom dessa villkor noggrant så att du som Användare känner till dina rättigheter och skyldigheter. 

 

ApParkingSpot tillhandahåller en plattform genom den mobila applikationen “ApParkingSpot” och den webbaserade applikationen (“Appen”) för förmedling av kontakt mellan Uthyrare och Hyresgäster som önskar upplåta respektive hyra parkeringsplatser (”Tjänsten”). ApParkingSpot är inte i något fall part i avtalsförbindelse mellan Uthyrare och Hyrestagare, utan agerar endast som förmedlare av kontakt mellan Användare.

 

Genom att acceptera villkoren nedan och skapa ett användarkonto ingår du ett bindande avtal med ApParkingSpot avseende din användning av Tjänsten. Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar Villkoren i oförändrad form.

1.   Tillämplighet

1.1. Dessa allmänna villkor gäller mellan dig och ApParkingSpot Nordic AB, org. nr 556666-0170 (nedan benämnd “ApParkingSpot”, Vi” och/eller ”Oss”) vid användande av samtliga tjänster som ApParkingSpot tillhandahåller via den mobila applikationen eller den webbaserade applikationen.  

1.2. Villkoren gäller för samtliga Användare av Appen, Uthyrare såväl som Hyresgäster, och utgör ett bindande avtal mellan Användaren och ApParkingSpot.

1.3. Villkoren utgör en fullständig reglering av alla frågor som berörs i Villkoren.  

 

2.   Definitioner

2.1. Användare: Den som använder sig av Tjänsten och Appen. Uthyrare och Hyresgäst benämns gemensamt som ”Användare”, “Användarna”, ”Du”, ”Ni”, eller ”Dig”.

2.2. Appen: Den mobila applikationen “ApParkingSpot” och den webbaserade applikationen för förmedling av kontakt mellan Uthyrare och Hyresgäster som ApParkingSpot utvecklat och äger.

2.3. Hyresgäst: Den som använder sig av Appen för att tillfälligt hyra och nyttja och hyra en parkeringsplats av en Uthyrare. Även benämnd “Driver”.

2.4. Profil: Användarens personliga konto (“Användarkonto”) hos ApParkingSpot som Användaren kan ta del av genom registrering och inloggning i Appen.

2.5. Tjänsten: ApParkingSpot tillhandhåller en tjänst genom mobila och webbaserade applikationer för annonsering av hyrningsbara parkeringsplatser samt förmedling av kontakt mellan Uthyrare och Hyresgäster som önskar upplåta respektive hyra parkeringsplatser.

 

2.6. Uthyrare: Innehavare av parkeringsplats som använder sig av Appen för att utbjuda sin parkeringsplats att tillfälligt nyttjas av tredje man. Även benämnd “Värd”.

 

2.7. Villkoren: De allmänna villkor som anges här.

 

3.   Registrering och profil

 

3.1. För att kunna använda Appen måste Du registrera dig som en Användare och skapa en profil. För att kunna skapa en profil och använda sig av Tjänsten måste man vara över 18 års ålder och ha ett svenskt personnummer.

 

3.2. Användaren intygar att all information i profilen är korrekt, fullständig och relevant. Användaren samtycker härmed till att denne är medveten om att det är viktigt för att Tjänsten ska kunna fungera optimalt, att den information som uppges är korrekt och fullständig. Användaren är ensam ansvarig för att den informationen som denne anger är korrekt, fullständig och relevant, samt ansvarar löpande för att uppdatera uppgifterna så att de är korrekta.

 

3.3. Användaren ansvarar således för alla konsekvenser som uppstår till följd av felaktig, ofullständig eller inkorrekt information i dennes profil. Uppstår skada som ett resultat av att Användaren uppgett felaktig, ofullständig eller inkorrekt information i dennes profil, sker detta helt på Användarens risk och bekostnad, såvida inte tillämplig lagstiftning fastställer annorlunda.

 

3.4. Användaren är ensam ansvarig för att hålla sitt användarnamn och lösenord konfidentiellt. Du får inte uppge ditt användarnamn och/eller lösenord till tredje man eller ge utomstående parter åtkomst till din profil på något sätt. Du är därför själv ansvarig för all användning av Appen med hjälp av ditt användarnamn och lösenord. ApParkingSpot är berättigade att anta att Användaren är den person som faktiskt loggar in med dennes användarnamn och lösenord. Om Du har skäl att misstänka att ditt lösenord har kommit till känna för eventuella icke auktoriserade parter, måste Du snarast informera ApParkingSpot om detta. Du är vidare skyldig att vidta effektiva åtgärder, såsom ändring av lösenordet.

 

3.5. ApParkingSpot har befogenhet att neka registrering som Användare och/eller blockera eller ta bort registrering som Användare, utan någon skyldighet att uppge något skäl till detta.

3.6. Genom att registrera dig som Användare i Appen och använda Tjänsten, bekräftar Du att Du har läst och accepterar Villkoren.

 

4.   Tjänsten

 

4.1. Användaren godkänner att ApParkingSpot endast erbjuder en plattform på vilken Du kan komma i kontakt med andra användare i syfte att ingå ett hyresavtal. ApParkingSpot underlättar endast användandet av plattformen men har ingen kunskap om och/eller relation till den information (vilken även inkluderar profilinformationen) som Användarna utbyter genom att använda plattformen och de parkeringsplatser som görs tillgängliga via Appen. ApParkingSpot är sålunda inte en berörd part i hyresavtalet och kan därför inte acceptera någon som helst ansvarsskyldighet. 

 

4.2. ApParkingSpot erbjuder plattformen i befintligt skick. Användaren godkänner att tjänsten innehåller den typ av funktioner eller egenskaper i det skick Du finner dem på plattformen vid det tillfälle då Du använder den. ApParkingSpot utesluter därmed alla garantier, åtaganden och gottgörelse av något slag, inklusive, men inte begränsat till garantier, åtaganden och gottgörelse med avseende på kvalitet, fullständighet, säkerhet och riktighet rörande tjänsten (och användning av tjänsten), plattformen (och användning av plattformen) och den information som erbjuds på den, såvida inte Villkoren uppger annorlunda. 

 

4.3. Användaren godkänner att ApParkingSpot är berättigade till att vid vilket tillfälle som helst ändra, modifiera och/eller stänga ned plattformen eller tjänsten utan att vara ansvarsskyldig gentemot Användaren för någon typ av skada. I den händelse Du inte vill godkänna några modifieringar och/eller ändringar, har du rätt att inte längre använda Tjänsten och ta bort din Profil.

 

4.4. ApParkingSpot garanterar inte att tjänsten kommer att vara tillgänglig vid alla tillfällen och utan avbrott eller stopp. Skälen till att tjänsten kan utsättas för avbrott inkluderar, men är inte begränsat till, avbrott i Internet- eller telefonuppkoppling eller som ett resultat av virus eller fel/defekter. Användaren godkänner att ApParkingSpot inte är ansvarsskyldig gentemot Användaren för någon som helst skada som blir en följd av eller som är ett resultat av att tjänsten tillfälligt eller permanent varit otillgänglig eller som ett resultat av ett tillfälligt eller permanent avbrott av tjänsten under loppet av dess användning.

 

4.5. Användaren godkänner att ApParkingSpot inte ger och inte kan ge någon typ av garanti vad beträffar parkeringsplatserna som erbjuds via plattformen och att ApParkingSpot inte har kontrollerat den information som görs tillgänglig på plattformen, i form av profiler eller på något annat sätt, samt att man inte åtar sig något som helst ansvar för sådan information. Användaren godkänner att denne inte kan hålla ApParkingSpot ansvarigt på något sätt, såvida inte Villkoren uttryckligen anger något annat. 

 

4.6. Användaren godkänner att ApParkingSpot har rätt att ta bort en parkeringsplats från plattformen utan något meddelande på förhand och utan att ha någon ansvarsskyldighet gentemot Användaren som ett resultat därav.

 

4.7. Användaren godkänner att ApParkingSpot har rätt att ta bort en bokning utan något meddelande på förhand och utan att ha någon ansvarsskyldighet gentemot Användaren som ett resultat därav.


 

5.   För Uthyrare: plattformen, rättigheter och skyldigheter

 

5.1. Villkoren i detta avsnitt 5 tillämpas om du använder Tjänsten i egenskap av Uthyrare.

 

5.2. Som Uthyrare har du möjlighet att annonsera ut din parkeringsplats till Hyresgäster i enlighet med dessa villkor. ApParkingSpot ger innehavaren av parkeringsplatsen både möjlighet att annonsera ut parkeringsplatsen och att, genom ApParkingSpots förmedling, ingå avtal med den som önskar nyttja parkeringsplatsen. För användandet av Tjänsten betalar den som upplåtit sin parkeringsplats en förmedlingsavgift till ApParkingSpot.

 

5.3. Det är endast tillåtet att annonsera om uthyrning av parkeringsplats; ren marknadsföring är inte tillåten. Att genomföra betalning utanför Tjänsten anses som ren marknadsföring.

 

5.4. ApParkingSpot tillhandahåller Tjänsten som en plattform för att hjälpa dig att nå ut till Hyresgäster och erbjuda Hyresgäster att hyra din parkeringsplats. ApParkingSpot tillhandahåller inte själva några parkeringsplatser, utan förmedlar enbart erbjudandet om att hyra en parkeringsplats på uppdrag av dig.

 

5.5. För att Tjänsten ska fungera ändamålsenlig måste Du förse ApParkingSpot med de uppgifter som behövs för att kunna upplåta sin parkeringsplats. Du behöver ange namn/firma, personnummer/organisationsnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, preciserade uppgifter om parkeringsplatsen och uppgifter för utbetalning av ersättning från Hyresgäst som ApParkingSpot uppburit för din räkning. Uppgifterna lämnas genom ifyllande av formulär i Appen. Du är ensam ansvarig för utformningen och innehållet i erbjudandet som du tillhandahåller genom Tjänsten. Du är ansvarig för att uppgifterna i erbjudandet är korrekta, aktuella och fullständiga. Du garanterat att du har rätt att låta Hyresgäster hyra parkeringsplatsen via Tjänsten enligt samtliga tillämpliga lagar och eventuella avtal mellan dig och tredje man. Vid ändrade omständigheter, såsom adressbyte eller det förhållandet att du inte längre kan upplåta parkeringsplatsen, åligger det dig att ofördröjligen rätta de registrerade uppgifterna. För det fall att Du lämnar eller underlåter att rätta uppgifter som vi bedömer som osanna, missvisande, vilseledande, kränkande eller i övrigt opassande äger vi rätt att vägra att utföra förmedlingsuppdraget samt härutöver neka dig att vidare nyttja Tjänsten. ApParkingSpot äger vidare rätt att neka att utföra förmedlingsuppdraget om uppgifterna som Du lämnar är ofullständiga och om de inte är korrekt ifyllda. Du ska tillse att parkeringsplatsen innan uthyrning är i fullgott skick och anpassad för ändamålet.

 

5.6. Uthyraren är härmed införstådd med att Tjänsten som ApParkingSpot erbjuder är en exklusiv uthyrningstjänst. Det är sålunda förbjudet att bjuda ut den berörda parkeringsplatsen för uthyrning på andra appar, tjänster eller webbplatser.

 

5.7. Om en Hyresgäst bokar din parkeringsplats, accepterar villkoren för upplåtelsen och erlägger betalning, blir Du bunden av bokningen och åtar dig att tillhandahålla överenskommen parkeringsplats till Hyresgästen. När Hyresgästen bokar din parkeringsplats ingår du och Hyresgästen ett hyresavtal i enlighet med villkoren i avsnitt 7-10.

 

5.8. Uthyrare ger ApParkingSpot rätt att för Uthyrarens räkning administrera, samla in, uppbära och återbetala hela den betalning som Hyresgästen erlägger för uthyrningen av parkeringsplatsen samt övriga betalningar som ska erläggas i enlighet med Villkoren

 

5.9. Uthyraren är medveten om att upplåtande av parkeringsplats kan medföra skattskyldighet. Uthyraren ansvarar ensam för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma i anledning av nyttjandet av Tjänsten och upplåtande av dennes parkeringsplats. Förvaringsvärden ansvarar för betalning av skatt och andra eventuella avgifter som kan uppstå i samband med Tjänsten. Uthyraren ansvarar själv för att inhämta nödvändig information avseende skatteregler i samband med dennes nyttjande av Tjänsten.

 

6.   För Hyresgäst: plattformen, rättigheter och skyldigheter

 

6.1. Villkoren i detta avsnitt 6 tillämpas om du använder Tjänsten i egenskap av Hyresgäst.

 

6.2. ApParkingSpot tillhandahåller Tjänsten som en plattform för att hjälpa dig att hitta parkeringsplatser som Uthyrare tillhandahåller. ApParkingSpot tillhandahåller inte själva några parkeringsplatser, utan förmedlar enbart erbjudandet om att hyra en parkeringsplats på uppdrag av Uthyrarna. Genom ApParkingSpot kan Du söka efter en geografiskt passande parkeringsplats att nyttja under viss tid, erhålla prisuppgift samt genom tjänsten boka och betala för det tillfälliga nyttjandet. För nyttjandet av en parkeringsplats erlägger Hyresgästen ersättning. Betalning sker till ApParkingSpot, via samarbetspartner Paynova, för redovisning till Uthyraren efter avdrag för en förmedlingsavgift.

 

6.3. För att kunna använda Tjänsten måste du registrera dig för ett personligt användarkonto. Du ansvarar för all aktivitet som sker under ditt användarkonto.

 

6.4. Alla erbjudanden som presenteras via Tjänsten innebär icke-bindande erbjudanden om inte annat anges. Erbjudandena gäller i mån av tillgänglighet. Varje Uthyrare är ensam ansvarig för utformningen och innehållet i sina erbjudanden avseende parkeringsplatsen som Uthyraren tillhandahåller genom Tjänsten. Uthyraren är även ansvarig för att uppgifterna i erbjudandet är korrekta.

 

6.5. När Du bokar en parkeringsplats, accepterar villkoren för upplåtelsen och erlägger betalning genom Appen, ingår Du och Uthyraren ett avtal i enlighet med villkoren som framgår av dessa Villkor. 

 

6.6. Du är skyldig att tillse att det fordon som ska parkeras är i fullgott skick och att varken föraren eller någon passagerare skräpar ner eller förstör på eller omkring parkeringsplatsen. Du får inte använda Uthyrarens parkeringsplats efter överenskommen tid. För överstigande tid kan du komma att debiteras ytterligare avgifter. Du ska lämna Uthyrarens parkeringsplats och lämna den i samma skick som den var i när den togs i besittning senast vid överenskommen tid.

7.   Hyresavtal

 

7.1. Ingående av hyresavtal

 

7.1.1. Hyresavtal kommer till stånd mellan Hyresgäst och Uthyrare genom att Hyresgästen i den särskilda funktionen i Appen bokar uthyrning av en specifik parkeringsplats. Genom bokningen accepterar Hyresgästen Uthyrarens villkor ifråga om pris och tid för upplåtelsen. 

 

7.1.2. ApParkingSpot är inte en berörd part i hyresavtalet. ApParkingSpot agerar endast som en mellanhand genom att erbjuda plattformen och underlätta betalningen.  

 

7.2. Skyldigheter enligt hyresavtal

 

7.2.1. Under hyresperioden är Hyresgästen ansvarig för parkeringsplatsen.  Hyresgästen har inte tillstånd att låta någon annan än Hyresgästen själv använda parkeringsplatsen.

 

7.2.2. Hyresgästen får endast nyttja parkeringsplatsen för parkering av fordon med registreringsnummer. Såvida Uthyraren inte har uppgivit sig acceptera större fordon får fordonets mått inte överstiga följande: längd 5 meter, bredd 2 meter, höjd 2 meter.

 

7.2.3. Hyresgästen får endast nyttja parkeringsplatsen under den tid som Hyresgästen har bokat. Hyresgästen är skyldig att sluta bruka och lämna parkeringsplatsen: 

a) på det datum och vid den tidpunkt som överenskommits i hyresavtalet, och 

b) i samma skick som parkeringsplatsen var i när den togs i besittning.

 

7.2.4. Hyresgästens nyttjande av parkeringsplatsen får inte medföra utsläpp av olja eller andra miljöfarliga ämnen, nedskräpning eller annan förorening av parkeringsplatsen eller omgivningen.

 

7.2.5. Hyresgästen är fullt ut ansvarig för all skada som Uthyraren, ApParkingSpot och/eller tredje man ådrar sig som ett resultat av dennes underlåtenhet att till fullo eller delvis iaktta sina skyldigheter. Hyresgästen godkänner dessutom de ansvarsskyldigheter som fastställts nedan i avsnittet 11, liksom skyldigheten att samarbeta vid hantering av skadeståndskrav.

 

7.2.6. Uthyraren garanterar att han äger upplåta parkeringsplatsen för tillfälligt nyttjande av tredje man och på de villkor som erbjudandet genom ApParkingSpot avser. Uthyraren garanterar vidare att parkeringsplatsen står till Hyresgästens förfogande under hela den tid som upplåtelsen avser, innebärande att Hyresgästen utan hinder ska kunna nyttja parkeringsplatsen för normal parkering. Garantin omfattar även att inget hinder föreligger under upplåtelsen beträffande till- och frånfartsväg för parkeringsplatsen, dock ansvarar Uthyraren inte för hinder beträffande framfart på allmän väg. Vid kännedom om ett hinder ska Uthyraren snarast informera ApParkingSpot om detta förhållande och/eller ändra parkeringsplatsens tillgänglighet. 

 

7.3. Hyresavtalet giltighetstid och upphörande 

 

7.3.1. Hyresavtalet upphör automatiskt då hyresperioden löpt ut. 

 

7.3.2. Om parkeringsplatsen inte brukas och lämnas tillbaka vid en tidigare tidpunkt än vad som överenskommits i hyresavtalet kommer det inte att resultera i att hyresavtalet upphör att gälla i förtid eller en fullständig eller partiell återbetalning av hyrespriset. 

 

8.   Avbokning

 

8.1. Uthyrarens avbokning

 

8.1.1. Uthyraren är införstådd med att en Hyresgästs bokning av den av Uthyraren erbjudna parkeringsplatsen ger upphov till ett bindande avtal och att Uthyraren är bunden av bokningen. Uthyraren måste således sträva mot att hedra avtalet och leva upp till sina avtalsförpliktelser.

 

8.1.2. Skulle Uthyrare önska avboka den bekräftade bokningen, ska Uthyraren skicka ett meddelande till ” support@apparkingspot.com." Ett giltigt skäl till avbokning föreligger om avbokningen sker med anledning av omständighet orsakad av tredje man som Uthyraren själv inte kunnat förutse eller råda över.

 

8.1.3. Föreligger inte ett giltigt skäl för avbokning kan avbokningen leda till en straffavgift om 200 SEK för varje dag. Vidare kan Hyresgästen i sådant fall offentligt publicera ett negativt omdöme på Uthyrarens profil, vilket kommer informera andra Användare om avbokningen och Uthyrarens oförmåga att leva upp till sina avtalsförpliktelser. Vidare kan ApParkingSpot ta bort Uthyrarens profil. 

 

8.2. Hyresgästens avbokning

 

8.2.1. Bokning för tidsperiod som understiger 24 timmar

Har Du, som Hyresgäst, bokat en parkeringsplats för en tidsperiod som understiger 24 timmar, har Du rätt att avboka fram till en (1) timme före hyresperiodens start. Vid avbokning en (1) timme före hyresperiodens start återbetalats 100 % av hyresbeloppet. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.

 

8.2.2. Bokning för tidsperiod som överstiger 24 timmar

Har Du, som Hyresgäst, bokat en parkeringsplats för en tidsperiod som överstiger 24 timmar, har Du rätt att avboka fram till ett (1) dygn före hyresperiodens start. Vid avbokning ett (1) dygn före hyresperiodens start återbetalats 100 % av hyresbeloppet.

Har hyresperiodens påbörjats och skulle Du önska avboka resterande tidsperiod, återbetalas hyresbeloppet för resterade tidsperiod efter att avdrag har gjort för ett (1) dygn räknat från avbokningen.

 

 

9.   Priser och betalningsprocessen

 

9.1. Priser för uthyrningen

 

9.1.1. Vid bokningen framgår det totala belopp som Hyresgästen ska erlägga för uthyrningen. Beloppet som Hyresgästen ska erlägga för uthyrningen består dels av en Hyresavgift till Uthyraren, dels av en Förmedlingsavgift som utgår till ApParkingSpot samt eventuella samarbetsparter.

 

9.1.2. Uthyraren är medveten om och accepterar att Uthyraren inte kan begära ytterligare ersättning för uthyrning av parkeringsplats efter bindande bokning mellan Uthyrare och Hyresgäst. 

 

9.2. Förmedlingsavgift

 

9.2.1. I den betalning som ApParkingSpot uppbär från Hyresgästen för Uthyrarens räkning, ingår en förmedlingsavgift som för närvarande uppgår till 20-40 procentenheter av Hyresavgiften inklusive 20 procentenheter moms till ApParkingSpot samt eventuella samarbetsparter. ApParkingSpot kommer själva aldrig att ta mer än 20 procentenheter.

 

9.2.2. ApParkingSpot äger rätt att lyfta förmedlingsavgiften ur den betalning som ApParkingSpot uppbär från Hyresgästen för Uthyrarens räkning, vilket får ske omgående efter att ApParkingSpot mottagit betalningen.

 

9.2.3. ApParkingSpots rätt till förmedlingsavgift är inte villkorad av annat förhållande än att avtal kommer till stånd mellan Uthyraren och Hyresgästen. Ett sådant avtal anses ha kommit till stånd när Hyresgästen bokat Uthyrarens parkeringsplats och accepterat villkoren för upplåtelsen. Uthyraren är således skyldig att betala förmedlingsavgift oberoende av vilka krav som med anledning av upplåtelsen eventuellt kan komma att riktas av Hyresgästen mot Uthyraren eller omvänt. 

 

9.3. Utbetalning av Hyresavgiften till Uthyraren

 

9.3.1. ApParkingSpot uppbär Hyresavgiften från Hyresgästen för Uthyrarens räkning. Efter att ApParkingSpot lyft förmedlingsavgiften ur Hyresgästens betalning, överför ApParkingSpot inom trettio (30) arbetsdagar från mottagandet återstående redovisningsmedel till ett av Uthyraren anvisat bankkonto. 

 

9.4. Allmänt om betalningsprocessen

 

9.4.1. Betalning kan endast ske genom betalningsfunktionen i Appen. Betalning ska hanteras via vår samarbetspartner Paynova AB (publ) (”Paynova”), www.paynova.com. ApParkingSpot samarbetar med Paynova för att hantera fakturabetalning och administration kring fakturan och betalningar.

 

9.4.2. Genom Villkoren ger Uthyraren ApParkingSpot rätt att för Uthyrarens räkning administrera, samla in och uppbära hela den betalning som Hyresgästen erlägger för uthyrningen samt övriga betalningar som ska erläggas enligt Villkoren. ApParkingSpot har därmed rätt att driva in Uthyrarens fordran. ApParkingSpots rätt att administrera, samla in samt uppbära fordran säljs till Paynova, via factoring. Paynova får därmed rätt att bland annat, men inte uteslutande ställa ut fakturor och skicka påminnelser. Användare godkänner härmed att, trots att ApParkingSpot och Paynova inte är part i avtalet mellan Hyresgäst och Uthyrare, så hanteras hela betalningen av Uthyrarens parkeringsplats genom den betalningstjänst som Paynova tillhandahåller.

 

9.5. Faktura

 

9.5.1. När du betalar med ApParkingSpot Nordic AB är Paynova AB kreditgivare och följande villkor gäller:

 • 14 dagars betalningstid

 • 14 dagars ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal

 • Möjlighet till delbetalning

Fakturan skickas per e-post varje månad till e-postadressen i din profil.

 

9.5.2. Om du saknar din faktura så finner du den och övrig betalinformation på ApParkingSpot fakturawebb eller genom att kontakta kundtjänst på support@apparkingspot.com

 

9.6. Avgifter & Ränta

 

9.6.1. Vid utebliven eller för sen betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr. Även en dröjsmålsränta om enligt vid var tid gällande referensränta ökad med 24,00 procentenheter räknat från ursprunglig förfallodag tillkommer.

 

9.6.2. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. 

 

9.7. Kreditprövning

 

9.7.1. Vid registrering görs en kreditprövning som kan innebära att en kreditupplysning tas. Sedvanlig kontinuerlig kreditprövning kan komma att genomförs för att säkerställa Hyresgästens betalningsförmåga.

 

9.7.2. Användaren informeras om en kreditrapport tas.

 

9.7.3. Paynova äger ensidigt rätt att neka köp genom fakturabetalning. 

 

9.8. Omvandling av faktura till fasta delbetalningar

 

9.8.1. När du har fått hem din faktura kan du erbjudas att delbetala din faktura över flera månader. Vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig aviseringsavgift, 9,95 % i rörlig ränta och betalning över 12 månader är den effektiva räntan 24,1 %. Varje delbetalning uppgår då till 908 kr per månad och totalkostnaden blir 11 190 kr. Om du väljer att omvandla fakturan till delbetalning gäller följande allmänna villkor. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation finner du här

 

9.9. Paynova Personuppgiftshantering

 

9.9.1. När du väljer att betala ditt köp mot faktura innebär det att Handlaren och Paynova kommer att behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer att behandlas för att administrera ditt fakturaköp, inklusive genomföra kreditriskanalys och i övrigt på det sätt som beskrivs i ”Information om personuppgiftsbehandling”. I informationen beskrivs även dina rättigheter och kontaktuppgifter för frågor om behandling av personuppgifter.

Länkar:

 

10.  Reklamation

 

10.1. Inte möjligt att parkera

 

10.1.1. Om Du, en Hyresgäst, bokat och betalat avgiften för en parkeringsplats som en Uthyrare erbjudit att tillhandahålla dig via Appen och Du inte skulle få tillgång till parkeringsplatsen, ska Du dokumentera din upplevelse och reklamera till ApParkingSpot via support@apparkingspot.com. ApParkingSpot kommer vid handläggningen av din reklamation efterfråga fotografier, videoklipp eller annan dokumentation som kan styrka vad Du har upplevt. Utöver denna dokumentation ska Du i din reklamation ange bokningsreferens. Utan sådan dokumentation och dessa uppgifter kan ApParkingSpot tyvärr inte fatta ett beslut avseende reklamationen. Utifrån den översända dokumentationen, din beskrivning av upplevelsen och omständigheterna i det enskilda fallet kommer ApParkingSpot att fatta beslut i reklamationsärendet.

 

10.2. Felaktig parkering

 

10.2.1. En felaktig parkering föreligger när en Hyresgäst använder eller förfogar över Uthyrarens parkeringsplats efter överenskommen tid eller i övrigt brutit mot de skyldigheter enligt hyresavtalet som stadgats ovan i avsnitt 8.

 

10.2.2. ApParkingSpot kommer att informera berörda parkeringsbolagen om alla bokningar och relevant information om bokningen inklusive, men inte uteslutande, registreringsnummer samt tidpunkt för hyresperiodens start och upphörande för att beivra felaktiga parkeringar.

 

10.2.3. Skulle du, som Hyresgäst, använda Uthyrarens parkeringsplats efter överenskommen tid, är du härmed medveten om att Uthyraren kan vidta rimliga åtgärder för att få ditt fordon avlägsnat från dennes parkeringsplats. Skulle en Uthyrare vara tvungen att vidta åtgärder för att avlägsnat ditt, Hyresgästens, fordon eller annan egendom, från parkeringsplatsen, är Du härmed medveten om att Du kommer vara ersättningsskyldig gentemot ApParkingSpot för eventuella kostnader som uppstått med anledning av avlägsnandet. Du som Hyresgäst kan komma att bli ersättningsskyldig för, men inte uteslutande, kostnader som Uthyraren eller ApParkingSpot haft för att anlita en tredje part för avlägsnandet av ditt fordon eller annan egendom, kompensation för efterföljande bokningar där en annan Hyresgäst inte kunnat använda parkeringsplatsen och/eller parkeringsavgifter.

 

10.2.4. Använder eller förfogar en Hyresgäst över Uthyrarens parkeringsplats efter överenskommen tid, kan Hyresgästen komma att behöva betala en straffavgift om 500 SEK. Straffavgiften äger tillämpas vid felaktig parkering från och med 10 minuter efter hyrestidens utgång. Genom att registrera dina betalningsuppgifter och acceptera dessa Villkor, accepterar Du och ger ApParkingSpot rätt att tillämpa straffavgifter vid felaktig parkering i enlighet med vad som stadgats i policyn ovan.

 

10.2.5. Om du som Uthyrare upptäckt en felaktig parkering ska Du dokumentera din upplevelse och reklamera till ApParkingSpot via support@apparkingspot.com. ApParkingSpot kommer vid handläggningen av din reklamation efterfråga fotografier, videoklipp eller annan dokumentation som kan styrka vad Du har upplevt. Var noga med att fotografera eller filma registreringsskylt på det felaktigt parkerade fordonet. Utöver denna dokumentation ska Du i din reklamation ange bokningsreferens. Utan sådan dokumentation och dessa uppgifter kan ApParkingSpot tyvärr inte fatta ett beslut avseende reklamationen. Utifrån den översända dokumentationen, din beskrivning av upplevelsen och omständigheterna i det enskilda fallet kommer ApParkingSpot att fatta beslut i reklamationsärendet. ApParkingSpot betalar ut 500kr vid giltigt ärende.

 

10.2.6. Upprepade fall av felaktig parkering kan leda till att ApParkingSpot tar bort din profil och blockerar dig från att använda Tjänsten. 

 

10.3. Övriga reklamationer

 

10.3.1. Om annat inte särskilt anges i Villkoren ska övriga eventuella reklamationer, invändningar och krav på ersättning med anledning av uthyrningen hanteras mellan Hyresgäst och Uthyrare. ApParkingSpot ansvarar inte för att lösa eventuella tvister mellan Uthyrare och Hyresgäst. Eventuella tvister ska således lösas direkt mellan Uthyrare och Hyresgäst. Kontakta ApParkingSpot via support@apparkingspot.com för kontaktinformation för andra partier.

 

 

11.   Ansvarsskyldighet

11.1. ApParkingSpot är inte part i avtalet mellan Uthyrare och Hyresgäst. Vi har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Uthyrare eller Hyresgäst för avtalet som Uthyrare och Hyresgäst ingår genom nyttjandet av Tjänsten. ApParkingSpot lämnar inga som helst utfästelser eller garantier om att avtal mellan Uthyrare och Hyresgäst ska komma till stånd. ApParkingSpot har inte någon skyldighet att tillhandahålla någon parkeringsplats, och har inte heller ansvar avseende någon omständighet hänförlig till de parkeringsplatser som Uthyrarna erbjuder genom Tjänsten. ApParkingSpot ansvarar endast för att tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor i syfte att underlätta för kommunikation mellan Uthyrare och Hyresgäst. Genom Tjänsten kan vidare Uthyrare och Hyresgäst dra nytta av betalningslösningen som tillhandahålls av vår samarbetspartner Paynova. Användare är införstådda med att tillgången till Appen och Tjänsten tidvis kan vara begränsad på grund av tekniskt underhåll, uppdateringar, driftsstörningar eller av andra orsaker. Användare kan inte rikta något krav mot ApParkingSpot för att tillgången till Tjänsten under någon period har varit begränsad.

 

11.2. ApParkingSpot friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Användare eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. ApParkingSpots ersättningsansvar för fel eller brist i tjänsten är begränsat till belopp motsvarande den förmedlingsavgift som Hyresgästen har betalat. 

 

12.  Integritetspolicy

 

12.1. Av följande avsnitt framgår de riktlinjer som ApParkingSpot tillämpar för personuppgiftsbehandling. Syftet med riktlinjerna är att tillse att Vi alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och med respekt för den personliga integriteten.

 

12.2. Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. ApParkingSpot är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som ApParkingSpot, eller annan på uppdrag av ApParkingSpot, utför inom ramen för Tjänsten.

 

12.3. Med “personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.  

 

12.4. Samtycke

 

12.4.1. Vi strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda Användarens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Vi inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte uppdatera tidigare lämnade uppgifter. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller ingångna avtal. 

 

12.5. Insamling av personuppgifter

 

12.5.1. I första hand får vi dina personuppgifter direkt från dig när Du skapar ett användarkonto i Appen eller kontaktar oss per mejl och/eller telefon. Vi hämtar även viss information från allmänt tillgängliga informationstjänster, t.ex. samkör vi regelbundet ditt personnummer mot offentliga register för att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta. Exempel på uppgifter som vi hämtar från allmänt tillgängliga informationstjänster är namn och kontaktuppgifter. Vi kan även hämta in uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. 

 

12.6. Ändamål med insamling av personuppgifter

 

12.6.1. Genom att acceptera Villkoren samtycker Du till:

 • att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy, och

 • att vi kan skicka direktmarknadsföring till dig, t.ex. via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt (Du kan när som helst avsäga dig ytterligare erbjudanden). 

 

12.6.2. Genom att acceptera Villkoren samtycker Du vidare till att Vi behandlar:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, adress och personnummer,

 • Betalningsuppgifter såsom bankkonto för utbetalning,

 • Geografisk position såsom koordinater,

 • Detaljerad orderhistorik inklusive, men inte uteslutande, kvitton och tidpunkt för bokning,

 • Feedback som lämnats av Användaren,

 • Tekniska data inklusive, men inte uteslutande, mobil OS-version, applikationsanvändning, IP-adress och,

 • Användarinformation, om Användare för de ändamål som anges under punkt 12.6.4 nedan. 

 

12.6.3. Personuppgifter samlas endast in för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att tillhandahålla den tjänst som berörd Användare har begärt. ApParkingSpot behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

12.6.4. ApParkingSpot kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan under punkt 12.6.2 ovan för att administrera Användares konto hos Oss, för att marknadsföra ApParkingSpot och våra eventuella samarbetspartners produkter och tjänster, för att analysera Användares användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning.

 • Kontaktuppgifter används för att skapa ett konto hos Oss samt för att skapa en uthyres annons. Vi kan komma att kontakta dig och/eller att dela din kontaktinformation till relevanta parter vid klagomål.

 • Betalningsuppgifter används för att kunna utställa faktura till Hyresgäst, ta emot betalning för uthyrd parkeringsplats eller för att kunna göra en utbetalning till Uthyraren vid uthyrd parkeringsplats.

 • Geografisk position används för att kunna visa parkeringsplatser närmast dig eller närmast önskad adress.

 • Orderhistorik används till att presentera historiken för Användaren samt för att beräkna svarsfrekvens och genomsnittliga svarstider.

 • Feedback, kontaktinformation och teknisk information om OS-version och applikationsanvändning samlas in för att förbättra Tjänsten.

 • Tekniska data används för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten och för analysändamål med syftet att förbättra Tjänsten. 

 

12.7. Överlämnande av personuppgifter

 

12.7.1. Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartner, till exempel för att tillhandahålla den tjänst som berörd Användare har begärt. I de fall Vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har Vi avtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

 

12.7.2. Vi delar dina personuppgifter med:

 • Polisen och/eller andra myndigheter vid utredning av brott,

 • Paynova för betalningslösning.

 • APCOA, bostadsrättsföreningar och andra parter vars kunder/medlemmar erbjuder och upplåter sina parkeringsplatser för uthyrning via ApParkingSpot.

 • IT-konsulter som Vi från tid till annan anlitar för hantering av servermiljöer såsom databaser och applikationer samt utveckling av våra system.

 • Leverantörer som Vi från tid till annan anlitar för att tillhandahålla cloud computing-plattform för våra system.

 • Leverantörer som Vi från tid till annan anlitar för tillhandahållande av analystjänster.

 • Leverantör som Vi från tid till annan anlitar för hantering av e-postmeddelanden såsom bokningsbekräftelse och välkomstbrev.

 • Leverantör som Vi från tid till annan anlitar för hantering av sms notiser.

 • Berörda parkeringsbolag om bokningar och relevant information om bokningen inklusive, men inte uteslutande, registreringsnummer på aktuellt fordon och tidpunkt för hyresperiodens start samt upphörande.

 

12.7.3. Sådan samarbetspartner som enligt punkten ovan kan komma att få del av personuppgifterna, kan vara beläget utanför EU/ESS. Vid en överföring till land utanför EU/ESS vidtas sådana lämpliga skyddsåtgärder som erfordras av bindande företagsbestämmelser, standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om, godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer, och rättsligt bindande instrument mellan myndigheter. Vid en sådan överföring till tredje land är de relevanta uppgifterna krypterad och återkomst ges, enligt överenskommelse, endast till vissa specifika, individer i den mottagande organisationen. 

 

12.8. Lagringstider 

 

12.8.1. ApParkingSpot sparar uppgifterna så länge Du har ett användarkonto hos oss. Notera att ditt användarkonto inte avslutas om Du enbart avinstallerar vår App från din utrustning.

 

12.8.2. Vi behåller dina personuppgifter under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna policy, såvida det inte krävs eller tillåts i lag att vi behåller uppgifterna under en längre tid. Därefter kommer vi att radera eller avidentifiera dina personuppgifter.

 

12.8.3. ApParkingSpot lagrar dina personuppgifter under den tid som anges i listan nedan. Lagringsperioden börjar på avregistreringsdagen.

 • Kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, e-post, fullständig adress, mobilnummer och födelsedatum), Max 10 år

 • Betalningsinformation (kontonummer), Max 10 år

 • Fordonsuppgifter (registreringsnummer och annan icke-personlig fordonsinformation etc.), Max 10 år

 • Uthyrningsuppgifter (kontaktuppgifter till Hyrestagare och Upplåtare, bilens registreringsnummer och information om parkeringsplats etc.), Max 10 år

 • Kommunikations-/Recensionsuppgifter (kommunikation med andra registrerade användare, uppladdade recensioner och erfarenheter, användarnamn, bil uppgifter, profilbild och recensioner), Max 2 år

 • Uppgifter om hyrnings-/uthyrningsbeteende (recensioner, upplevelser, hyrnings- och uthyrningsuppgifter och förekomst etc.), Max 2 år

 • Marknadsföringsuppgifter (personliga uppgifter som samlats in genom spårningscookies), Max 2 år

 • Bokningsuppgifter (kontaktuppgifter och betalningsuppgifter), Max 10 år

 • Uppgifter för bedrägeriupptäckt (kontoaktiviteter, betalningsinställningar, kontoinställningar, betalningsdetaljer- och historik, avtalslängd, mottagna tjänster, kontakthistorik, webbplatsbesök, registreringsbeteende och bedrägeriupptäcktsresultat), Max 7 år 

 

12.9. Säkerhet

 

12.9.1. ApParkingSpot vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

12.10. Rätt att få information och rättelse 

 

12.10.1. Du har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Du har att erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket/vilka ändamål behandlingen sker och till vem/vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till support@apparkingspot.com.

12.10.2. Du har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Vi är då skyldiga att vidta sådana åtgärder. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras. 

 

13.  Tredjepartsapplikationer

 

13.1. Vissa delar av Appen kan vara integrerade med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part i syfte att göra inloggning, innehåll och/eller tjänster tillgängliga (t.ex. Facebook och Google). Dessa tredjepartsapplikationer kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du accepterar att ApParkingSpot inte står bakom och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana tredjepartsapplikationer. 

 

 

14.  Upphörande av profilen

 

14.1. Du har rätt att när som helst sluta använda tjänsten och säga upp/ta bort din profil. Har du en bekräftad bokning avseende en uppkommande uthyrning måste Du dock, innan Du kan ta bort din profil, avboka bokningen i enlighet med avsnitt 8 ovan.

 

14.2. Du godkänner att ApParkingSpot har rätt att blockera din användning av tjänsten, att utesluta dig och/eller ta bort din profil, utan någon ansvarsskyldighet gentemot dig, i den händelse att ApParkingSpot anser att det finns skäl att göra så, till exempel, men inte begränsat till, om Du handlar i strid mot någon bestämmelse som fastställts i Villkor.

 

14.3. I den händelse att Du när din profil har upphört fortfarande är berättigad till att motta en betalning och/eller fortfarande innehar ett saldo vid det tillfälle när din profil sägs upp, kommer ApParkingSpot att se till att sådana belopp betalas ut till dig.  

 

 

15.  Ändringar

 

15.1. ApParkingSpot förbehåller sig rätten att uppdatera, göra tillägg till och revidera Villkoren. Den allra senaste versionen av Villkoren kan hittas på Appen. Uppdatering meddelas genom meddelande första gången du använder Appen efter att ändringen har gjorts. Om du fortsätter att använda Appen efter att Villkoren har ändrats eller tillägg har gjorts, godkänner du därmed ändringen av eller tillägget till Villkoren. Om du inte godkänner ändringen av eller tillägget till Villkoren, kommer du inte längre att kunna använda Appen och har inget annat val än att radera din profil.  

 

 

16.  Immateriella rättigheter

 

16.1. Om annat inte anges i dessa Villkor eller i Appen, äger ApParkingSpot, eller ApParkingSpots licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how, till Tjänsten och Appen. Användare får inte utan ApParkingSpots skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda innehållet i Appen i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag. 

 

 

17.  Övriga bestämmelser

 

17.1. I den händelse att någon bestämmelse som fastställts i Villkoren visar sig vara utan laga kraft eller undergår ogiltigförklarande eller är eller blir ogiltig helt eller delvis utav något skäl, kommer de övriga bestämmelserna som fastställts i Villkoren att förbli i laga kraft fullt ut. ApParkingSpot kommer att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som är giltig och vars rättsliga konsekvenser, med beaktande av Villkorens innehåll och syfte, är så nära som möjligt i syfte till den bestämmelse som bedöms såsom ogiltig.

 

17.2. ApParkingSpot har rätt att överlåta till tredje part eller pantsätta alla typer av skadeståndskrav, befogenheter, rättigheter och skyldigheter, samt åtgärder som avser Villkoren. ApParkingsSpot har vidare rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av vad som framgår av dessa villkor. Du förklarar härmed att Du kommer att samarbeta vid en sådan överlåtelse eller pantsättning och att tredje man i händelse av en sådan överlåtelse kommer att ha rätt att utöva alla rättigheter gentemot dig.

bottom of page